Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Komunikat w związku z Covid-19 (koronawirus)

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Dobrej , informuje o podjętych działaniach oraz przekazuje zalecenia w zakresie korzystania z rozwiązań nie wymagających osobistej wizyty w ośrodku.

W związku z zaistniałą sytuacją zalecamy, aby wnioski o pomoc , swiadczenia rodzinne oraz inne sprawy załatwiać poprzez alternatywne drogi komunikacji tj.
- telefonicznie –numery telefonów do poszczególnych pracowników dostępne są na stronie http://www.dobra.naszops.pl/pracownicy    w zakładce pracownicy
- drogą mailową – na adres  mgops@dobra24.pl

Proszę również o zainteresowanie sytuacją osób starszych, znajomych, sąsiadów w związku z zakupami i bieżącym funkcjonowaniem oraz poinformowanie MGOPS o każdej niepokojącej sytuacji.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej apeluje o ograniczenie wizyt w ośrodku. Zachęcamy, aby osobiste wizyty, jeśli nie są to sprawy pilne, odłożyć na inny, bardziej dogodny moment, pomimo, że wprowadzone zostały działania profilaktyczne, takie jak odkażanie klamek, drzwi, poręczy schodów, biurek i blatów do obsługi klientów.
Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – tel. alarmowy 697 777 304 lub w godzinach pracy 63 280 36 82.
Apelujemy o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji, to jest z serwisów instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl , www.gov.pl/koronawirus  i dzwoniąc pod numer bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.

 

AKTUALNOŚCI:

PODPROGRAM 2018 – efekty

Utworzono dnia 30.07.2019

PODPROGRAM 2018 – efekty

  1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Koninie realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

 

czytaj dalej na temat: PODPROGRAM 2018 – efekty

PROJEKT pn. „GraduatON”

Utworzono dnia 30.07.2019

Naszą misją jest kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, wśród szeroko rozumianego biznesu, dlatego współpracujemy z niesamowitymi jednostkami, firmami, organizacjami, dzięki którym nasze działania są efektywne i przynoszą realne efekty.

Jako Fundacja realizujemy projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 
czytaj dalej na temat: PROJEKT pn. „GraduatON”

POMOC ŻYWONOŚCIOWA

Utworzono dnia 16.07.2019

INFORMACJA

Wypełnione wnioski na unijna pomoc żywnościową należy składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej od dnia 10 lipca 2019r. do dnia 21 sierpnia 2019r.

czytaj dalej na temat: POMOC ŻYWONOŚCIOWA

STYPENDIUM SZKOLNE

Utworzono dnia 05.07.2019

Stypendium szkolne dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

czytaj dalej na temat: STYPENDIUM SZKOLNE

świadczenie wychowawcze (500+), zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, dobry start (300+)

Utworzono dnia 24.06.2019

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze (500+), zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, dobry start (300+) będzie można składać w następujący sposób:

- od 01.07.2019r. on–line za pośrednictwem bankowości elektronicznej, empatii (www.empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP, PUE ZUS;

- od 01.08.2019r. droga tradycyjną (w formie papierowej) w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej,

pokój nr 4

 

czytaj dalej na temat: świadczenie wychowawcze (500+), zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny, dobry start (300+)

POMOC OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU

Utworzono dnia 04.06.2019
Państwowy Fyndusz Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych realizuje  program 
 ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu ''

 

 

 

czytaj dalej na temat: POMOC OSOBOM NIEPELNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU

PROGRAM ,, POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU "

Utworzono dnia 25.01.2019

Od stycznia 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dobrej realizuje nowy program rządowy w zakresie dożywiania pn. ‘Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Celem programu jest w szczególności: zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, po spełnieniu przez osoby warunków do otrzymania pomocy oraz kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,

Ponadto w ramach programu udziela się wsparcia osobom dorosłym spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola info rmuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

 

Obecny Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zastępuje Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

Utworzono dnia 25.01.2019

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu. Aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci. Zmianie uległ także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03), którego treść dostosowano do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. brzmienia art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ponadto na wszystkich formularzach załączników do wniosku KDR (ZKDR-01 – ZKDR-04) dodano objaśnienie, że wypełnianie danych wnioskodawcy nie jest konieczne.

Obowiązujący wniosek wraz z oświadczeniami w załącznikach.

czytaj dalej na temat: ZMIANY W KARCIE DUŻEJ RODZINY

Zmiany kryterium z pomocy społecznej i swiadczeń

Utworzono dnia 01.10.2018

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.z 2018r.poz.1358) wprowadza nowe kryteria dochodowe, kwoty świadczeń z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

1. Kryteria Dochodowe

- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 701 zł.

- dla osoby w rodzinie -w wysokości 528 zł.

2. Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

- maksymalną wysokość zasiłku stałego – w wysokości 645 zł.

3. Kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.07.2018r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz U z 2018 poz 1497) wprowadza kwoty:

- zasiłek pielergnacvyjny - 184,42zł

- specjalny zasiłek opiekuńczy 620,00zł

Kwota dochodu z gospodarstwa rolnego  przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i 500 plus - 283,25zł

 
czytaj dalej na temat: Zmiany kryterium z pomocy społecznej i swiadczeń

POMOC ŻYWONOŚCIOWA

Utworzono dnia 16.07.2018

PODPROGRAM 2017 – efekty

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Koninie realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

czytaj dalej na temat: POMOC ŻYWONOŚCIOWA

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny