Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wymagane dokumenty

Czcionka:

W celu otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • oryginał lub kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2013 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2013 roku;
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2013 rok (dotyczy osób, które prowadziły działalność gospodarczą);
 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2013 rok;
 • oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (dotyczy osób, które osiągają dochody z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego);
 • oryginał lub kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne);
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • dokument potwierdzający utratę dochodu, jeżeli osoba utraciła dochód (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2013 roku;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Dobrej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny