Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem "

Utworzono dnia 13.01.2017

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka.

czytaj dalej na temat: ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem "

Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Utworzono dnia 13.01.2017

Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych

 

Informujemy , że od 1 stycznia 2017r. opiekunowie osób niepełnosprawnych/zależnych, którzy po śmierci podopiecznych stracą m.in. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych lub o świadczenie przedemerytalne. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych, należy pobierać świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przez co najmniej 365 dni przypadających w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy jako bezrobotny.

Natomiast aby nabyć prawo do świadczenia przedemerytalnego należy łącznie spełnić następujące warunki:

 • zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna w związku ze śmiercią osoby, nad którą opieka była sprawowana,
 • do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna pobierać je nieprzerwanie przez okres co najmniej 365 dni,
 • do dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna – trzeba mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) i legitymować się okresem uprawniającym do emerytury: w przypadku kobiet – co najmniej 20 lat, a w przypadku mężczyzn – co najmniej 25 lat.

Przyznanie świadczenia przedemerytalnego musi być poprzedzone rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny i pobieraniem przez okres co najmniej 180 dni zasiłku dla bezrobotnych.

Również w dniu 1 stycznia 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016r., poz. 972).

Zgodnie ze zmianami w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, dana osoba nie starci zasiłku dla opiekuna, jeśli inny członek rodziny uzyska świadczenie pielęgnacyjne lub prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Natomiast celem zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych jest umożliwienie uzyskania każdemu z rodziców prawa do świadczeń w sytuacji, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko.

zmiana dotycząca zasiłków stałych

Utworzono dnia 13.01.2017

Informacja dotycząca przyznawania zasiłków stałych z pomocy społecznej.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej informuje, iż począwszy od 01 stycznia 2017r. następują zmiany w ustawie o pomocy społecznej dotyczące przyznawania zasiłków stałych.

Osoba, która nie posiada orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i nie ma innych środków może złożyć wniosek do ośrodka pomocy o przyznanie jej zasiłku stałego. Do wniosku załącza się potwierdzenie złożenia dokumentów na komisję lekarską. W przypadku złożenia wniosku o zasiłek stały ośrodek pomocy wszczyna postępowanie o ustalenie uprawnienia do zasiłku stałego i przeprowadza wywiad środowiskowy. Postępowanie to zawiesza się do czasu dostarczenia orzeczenia. Po otrzymaniu niezbędnego orzeczenia osoba ubiegająca się o zasiłek stały powinna je złożyć w ośrodku pomocy w okresie 60 dni od jego otrzymania. Ośrodek przyzna zasiłek stały od miesiąca, w którym złożono wniosek o jego przyznanie. Natomiast, gdy orzeczenie złożone zostanie po terminie 60 dni od jego otrzymania zasiłek stały przyznaje się od miesiąca jego dostarczenia do ośrodka pomocy.

W okresie oczekiwania na wydanie orzeczenia osoba będzie mogła otrzymać zasiłek okresowy z urzędu, bez konieczności składania wniosku o jego przyznanie.

 

POMOC ŻYWNOŚCIOWA - PODPROGRAM 2016

Utworzono dnia 25.11.2016

PODPROGRAM 2016

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 01.04.2016- 15.07.2017.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2016 – czerwiec 2017 

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

czytaj dalej na temat: POMOC ŻYWNOŚCIOWA - PODPROGRAM 2016

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Utworzono dnia 03.10.2016

 

       

         

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od października rozpoczyna się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Do 14.06.2017r. , osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.            

Do 14.06.2017r., każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała,  koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa  ser żółty, cukier biały i olej rzepakowy.  

Prócz wsparcia żywnościowego Bank Żywności w Koninie  realizować będzie cykliczne działania:

 1. Warsztaty w  ramach  działań  towarzyszących Programowi  Operacyjnemu -  POMOC ŻYWNIOŚCIOWA 2014-2020  PODPROGRAM  POPŻ 2015

O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu. 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej
i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania
z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej objął wsparciem żywnościowym 707 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania w ramach warsztatów kulinarnych  oraz spotkania integracyjne.​

 

 

 

 

 

czytaj dalej na temat: POMOC ŻYWNOŚCIOWA

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Utworzono dnia 23.01.2017

INFORMACJA O PROGRAMIE OPERACYJNYM

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

 

 

W dniu 28.12.2016r. zostały podpisane nowe wytyczne do realizacji POPŻ 2016. Najważniejszą zmianą jest kryterium dochodowe. Obecnie  pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ,

tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej

i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Informujemy, że w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Wiatraki 13 można   składać  wnioski o unijną pomoc żywnościową.

 • Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1268,00zł
 • Osobie w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1028,00zł

 

Dodatkowo należy spełniać jedną z przesłanek wymienionych w art.7 ustawy z 12 marca 2004r.o pomocy społecznej:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 1. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 2. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 3. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy  lub ochronę uzupełniającą;
 4. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 5. alkoholizmu lub narkomanii;
 6. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 7. klęski żywiołowej i ekologicznej.

 

Wnioski o unijną pomoc żywnościową dostępne są  w załączniku oraz do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej .

PROJEKTY UNIJNE

Utworzono dnia 29.06.2016

UWAGA KONKURS!


ZDOBĄDŹ UNIJNE FUNDUSZE NA POMOC DLA
OSÓB I/LUB RODZIN ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM, A TAKŻE OSÓB W ICH OTOCZENIU, ŚRODOWISK LUB
LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM!


Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja


Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

zachęca m.in.:


 - ośrodki pomocy społecznej,

-  powiatowe centra pomocy rodzinie,

-  gminy i powiaty, fundacje,

-  stowarzyszenia, kluby i centra integracji społecznej,

-  zakłady aktywności zawodowej i inne podmioty
   ekonomii społecznej,

-  instytucje szkoleniowe,

- agencje zatrudnienia,instytucje partnerstwa lokalnego,

- instytucje dialogu społecznego,
 

do zgłoszenia projektów
do konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16
PRZYJDŹ, ZAPYTAJ, DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I SKORZYSTAJ!

Informacje o terminie naboru
projektów oraz regulamin konkursu
znajdziesz na stronie:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
lub w siedzibie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37
tel. 61 846 38 23


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

czytaj dalej na temat: PROJEKTY UNIJNE

BUS „500 PLUS” ZAWITAŁ DO DOBREJ

Utworzono dnia 12.05.2016

„JESTEŚMY BY SŁUŻYĆ CI POMOCĄ” - BUS „500 PLUS” ZAWITAŁ DO DOBREJ

 

Dnia 11 maja 2016 roku bus „500 plus” zawitał do Dobrej.

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej trzy panie z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Poznania udzielały zainteresowanym informacji na temat „Programu Rodzina 500 plus”. Rozdawane były również gadżety promocyjne programu.

Od dnia 1 kwietnia można ubiegać się o świadczenie wychowawcze w ramach programu.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej przy ul. Wiatraki 13.

Do dnia 11 maja 2016r przyjęliśmy 438 wniosków , które na bieżąco weryfikujemy i wydajemy decyzje administracyjne. Wypłaciliśmy już część świadczeń na kwotę 92 000,00 zł.

Zapraszamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze osoby, które jeszcze tego nie uczyniły.

 

 

czytaj dalej na temat: BUS „500 PLUS” ZAWITAŁ DO DOBREJ

DYŻUR ASYSTENTA RODZINY

Utworzono dnia 05.04.2016

DYŻUR ASYSTENTA RODZINY

Asystent Rodziny będzie pełnił dyżur w

Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Dobrej w każdą środę w godzinach od 8.00 do 12.00 - pok.nr 5

 
czytaj dalej na temat: DYŻUR ASYSTENTA RODZINY

Świadczenie wychowawcze 500+

Utworzono dnia 11.03.2016

 

Świadczenie wychowawcze - rodzina 500+

 

czytaj dalej na temat: Świadczenie wychowawcze 500+

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny