Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ogłasza konkurs na stanowisko koordynatora Klubu Senior + w Dobrej.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej

 3. Co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

 4. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych,

 6. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

 7. Posiadanie nieposzlakowanej opinii,


 

Wymagania dodatkowe:

 1. Zdolności menadżerskie i organizatorskie

 2. Dyspozycyjność,

Zakres zadań i obowiązków na stanowisku koordynatora:

 1. Realizacja zadań i planów działalności Klubu Senior + w Dobrej

 2. Kierowanie bieżącą działalnością ,

 3. Organizacja pracy pracowników i Seniorów,

 4. Koordynowanie spotkań i zajęć dla Seniorów,

 5. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie,

 6. Nadzór i prowadzenie „Klubu Seniora +” w Dobrej

 7. Opracowanie planów pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,

 8. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior+

 9. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu,

 10. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,

 11. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Klubowiczów,

 12. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

 13. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w zależności od potrzeb i działań na rzecz Seniorów,

 14. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+

 15. Prowadzenie działalności finansowej i gospodarczej oraz analizy wykorzystania budżetu,

 16. Wypracowanie standardów usług dotyczących pomocy osobom starszym,

 17. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań kierowanych do Seniorów.

 18. Promocja działań na rzecz osób starszych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1. Wymiar etatu 1/1 wymiaru czasu pracy

2. Miejsce świadczenia pracy; Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej Klub Senior +, pomieszczenia w Centrum Kultury w Dobrej, ul. Dekerta 34

 

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemne zgłoszenie się do konkursu (list motywacyjny)

 2. CV – przebieg pracy zawodowej,

 3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy

 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania w załączniku)

 5. Własnoręcznie podpisana klauzula dotycząca danych osobowych (druk do pobrania w załączniku)

 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji (druk w załączniku)

 7. Własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 9. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, pokój Nr 4 lub przesłać pocztą na adres:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Dobrej, ul. Wiatraki 13, 62-730 Dobra z dopiskiem na kopercie:„Konkurs na stanowisko koordynatora Klubu Senior+ w Dobrejw terminie do dnia 19.12.2019r. do godziny 15.00.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu przesyłki do Ośrodka.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej http://dobra.naszops.pl/bip/ i na tablicy informacyjnej Ośrodka.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (niezbędne) określone
w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy ogłoszeń w siedzibie MGOPS po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

 

 

Kierownik MGOPS w Dobrej

/-/ Elżbieta Pawłowska

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1345

Utworzono dnia: 30.01.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

12.12.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

12.12.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

12.12.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

12.12.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika zgoda na przetwarzanie danych kandydatów do pracy

12.12.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika oświadczenie

12.12.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika kwestionariusz osobowy

12.12.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna