Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla gminy Dobra , to grupa specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na Terenie Gminy Dobra, opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz założenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do jego zadań należy w szczególności:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających    na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. Policji,
 3. Oświaty,
 4. ochrony zdrowia,
 5. organizacji pozarządowych,
 6. kuratorów sądowych.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić również prokuratorzy   i przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 2, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści  się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej przy ul. Wiatraki 13 .

Przewodniczącym Zespołu jest Pan Grzegorz Rybakowski

Zastępcą Przewodniczącego jest Pani Marta Grzelak - Asystent Rodziny Miejsko Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”,

W indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie Zespół może powołać grupę roboczą- zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sądowi oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem grup roboczych jest:

 • »opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy
 • »monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
 • »dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

 

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Dobrej działa na podstawie przepisów szczególnych    z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na podstawie:

 1. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz.1493 z późn zm.);
 2. uchwały Nr V / 41 / 15 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 kwietnia 2015r w sprawie ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie ;
 3. uchwały  Nr V/ 42 / 15  Rady Miejskiej w Dobrej z dnia  29 kwietnia 2015 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i dowoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 4. Zarządzenia Nr 9/2011 Burmistrza Dobrej z dnia 12 kwietnia 2011r w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Dobra.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny