Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

Dokumenty wymagane do przyznania zasiłku rodzinnego
 • oryginał lub kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, do wniosku należy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia);
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2013 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2013 roku
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2013 rok
 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2013 rok
 • oryginał lub kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie wychowuje się niepełnosprawne dziecko);
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);
 • kserokopię aktów zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się);
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub  oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2013 rok
 • kserokopię karty pobytu (w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
 • oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

W zależności od rodzaju wnioskowanego świadczenia należy przedłożyć:

 • odpis wyroku sądu o przysposobieniu dziecka lub informację o toczącym się postępowaniu;
 • odpis wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
 • zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych w roku 2013
 • zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli uczy się w szkole wyższej lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej.
Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie lekarza ginekologa lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
 • Kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka - wraz z oryginałem do wglądu.
Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki został on udzielony oraz na które dziecko lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy;
 • zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego lub oświadczenie o okresie zatrudnienia;
 • aktualne zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych lub oświadczenie potwierdzające okoliczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz kserokopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej (ZUS RMUA) potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne;
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub oświadczenie  wzór jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.  
Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • kserokopię skróconego lub zupełnego odpisu aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców;

a w przypadku osoby uczącej się:

 • kserokopię skróconego lub zupełnego odpisu aktu zgonu obojga rodziców
Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
Dokumenty wymagane do przyznania dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia  poza miejscem zamieszkania;
 • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
 • oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

Składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny