Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Stypendia socjalne

INFORMATOR DLA OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRA 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO LUB ZASIŁKU SZKOLNEGO

 

I. KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE

 

v Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

v Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) realizację obowiązku szkolnego do czasu ukończenia realizacji obowiązku.

v Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku nauki do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

v Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

v Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekroczyć kwoty 514 zł .

 

WAŻNE

STYPENDIUM SZKOLNE NIE PRZYSŁUGUJE DZIECKU ODBYWAJĄCEMU ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE (  TZW. ZERÓWKA )

 

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 

v Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza rocznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności w/w kwoty.

 

II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

v Wnioski oraz załączniki można pobrać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  mieszczącym się w Dobrej  przy ul. Wiatraki 13 .

v Wnioski należy składać  w terminie od dnia 01 września  do dnia 15 września  danego roku  w Miejsko  Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej w Dobrej  w godz. od 7.30 do 15.30,

v W przypadku kolegiów nauczycielskich, języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek należy złożyć w terminie od dnia 01 września  do dnia 15 października danego roku  w Miejsko  Gminnym Ośrodku Pomocy  Społecznej w Dobrej  w godz. od 7.30 do 15.30,

 

WAŻNE

Wniosek o przyznanie  stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku

 

III. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSKI

 

v Rodzice

v Pełnoletni uczeń/słuchacz

v Dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim uczęszczającym na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

v Świadczenia mogą być również przyznawane z urzędu.

 

KOMU PRZYSŁUGUJE  ZASIŁEK SZKOLNY

 

Wniosek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia losowego będącego podstawą

ubiegania się o zasiłek.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem

edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku niezależnie od

otrzymanego stypendium szkolnego.

1. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku

rodzinnego. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w każdej sprawie indywidualnie kierując się rodzajem i skutkiem

zdarzenia.

2. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia będącego podstawą

wnioskowania o zasiłek szkolny.

W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć:

1. W przypadku śmierci rodzica- akt zgonu.

2. W przypadku pożaru- zaświadczenie ze straży pożarnej (wskazujące na datę wystąpienia pożaru oraz wartość mienia).

3. Inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Pełną informację na temat zasad przyznawania stypendium  i zasiłku szkolnego można uzyskać w Miejsko Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej  w Dobrej , ul. Wiatraki 13 ,Tel. 063 2798002

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny