Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekty i programy

Powiat Turecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku wraz z partnerami: Gminą Brudzew/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brudzewie, Gminą Dobra/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej, Gminą Kawęczyn/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kawęczynie, Gminą Tuliszków/Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tuliszkowie, Gminą Turek/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turku, Gminą Przykona/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przykonie, Gminą Miejską Turek/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turku, Gminą Władysławów/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Władysławowie, Gminą Malanów/Środowiskowym Domem Samopomocy w Miłaczewie oraz Regionalnym Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku

w okresie od kwietnia 2017 - do marca 2019 realizuje projekt pn:

"Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Partner Wiodący:

 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku jest odpowiedzialne za realizację następujących zadań:

- Rozwój specjalistycznych usług poradnictwa i wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

- Doskonalenie i wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób
z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem w celu ich profesjonalizacji i właściwego wywiązywania się z powierzonej funkcji oraz zapobieganiu wykluczeniu osób zagrożonych:

- Stworzenie odpowiednich warunków do kontaktów dzieci przebywających w pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi poprzez utworzenie i wyposażenie pomieszczenia.

- Prowadzenie i organizowanie grup wsparcia.

- Zaangażowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w realizację planów pomocy dziecku w ramach projektu.

 

Partnerzy projektu:

 

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzewie jest odpowiedzialny za realizację następującego zadania:

- Rozwój usług asystencki świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;

3) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej jest odpowiedzialny za realizację następującego zadania:

- Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;

4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań

- Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;

5) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie jest odpowiedzialny za realizację następującego zadania:

- Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;

6) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku jest odpowiedzialny za realizację następującego zadania:

- Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;

7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie jest odpowiedzialny za realizację następującego zadania:

- Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;

8) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań:

- Rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;

- Rozwój usług asystencki świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;

-Podniesienie kompetencji opiekuńczo- wychowawczych rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny;

9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie jest odpowiedzialny za realizację następującego zadania:

- Rozwój usług opiekuńczych i asystencki świadczonych w miejscu zamieszkania uczestników projektu;

10) Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie jest odpowiedzialny za realizację następującego zadania:

- Rozwój usług specjalistycznego wsparcia oraz asystenta osoby niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych świadczonych w lokalnej społeczności "Wychodząc z mgły";

11) Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku jest odpowiedzialne za realizację następującego zadania:

- Rozwój usług specjalistycznego wsparcia oraz asystenta osoby niepełnosprawnej dla osób niepełnosprawnych świadczonych w lokalnej społeczności;

 

Całkowita wartość projektu: 2.195.014,42zł

Kwota dofinansowania: 2.085.263,69 zł

w tym – środki europejskie: 1.865.762,25zł

budżet państwa: 219.501,44zł

Wkład własny: 109.750,73zł

 

Partnerzy realizujący projekt w ramach zachowania trwałości rezultatów deklarują gotowość świadczenie usług przez okres 24 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu tj. od 01.04.2019r. do 31.03.2021r.


 

Cele projektu ;

Celem głównym projektu jest poprawienie dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich lub ich rozszerzenie oraz poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej dla osób z terenu powiatu tureckiego.

 

Cele szczegółowe projektu:

 

1. Wzrost liczby osób z terenu powiatu tureckiego korzystających z usług opiekuńczych i asystenckich w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendy.

2. Zapewnienie świadczenia wysokiej jakości wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych, zależnych i niepełnosprawnych.

3. Podniesienie samooceny oraz aktywizowanie społeczne osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, a także w nich samych, w celu pozostania w społeczności lokalnej.

4. Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w środowisk lokalnym poprzez włączenie społeczne tych osób i wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające im pełnienie różnorodnych ról społecznych i osiągania pozycji społecznej dostępnym członkom społeczności, w której żyją.

5. Profesjonalizacja osób pełniących rodzinnej pieczy zastępczej poprzez wzrost liczby warsztatów i szkoleń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz warsztatów dla dzieci i osób przebywających w pieczy zastępczej.

6.Wzrost liczby miejsc specjalistycznego wsparcia i konsultacji dla osób sprawujących r.p.z oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dzieci i osób przebywających w pieczy zastępczej.

7. Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dzieci i osób przebywających w pieczy zastępczej poprzez tworzenie grup wsparcia.

8.Tworzenie warunków do odbudowania więzi i relacji rodziców z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny