Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • oryginał lub kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2013 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2013 roku;
 • oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2013 rok (dotyczy osób, które prowadziły działalność gospodarczą);
 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2013 rok;
 • oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych (dotyczy osób, które osiągają dochody z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego);
 • oryginał lub kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne);
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • dokument potwierdzający utratę dochodu, jeżeli osoba utraciła dochód (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jego bezskuteczności za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2013 roku;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Dobrej potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów (Należy jednak podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu).

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny