Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.dobra.naszops.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • brak tekstów alternatywnych do zdjęć na stronie
  • niektóre załączniki dodawane w formie skanu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Monika Małecka, adres poczty elektronicznej mgops@dobra24.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 2799 962. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  znajduje się przy ul. Wiatraki 13 w Dobrej. Przed budynkiem znajduje się parking. Brak jest miejsc parkingowych  przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

2.Wejscie do budynku Ośrodka nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

3.Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną , brak jest pochylni i platform.

4.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub niedowidzących.

5.Budynek nie jest wyposażony w windę.

6.Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego ma miejscu lub online. Osoby  doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu mogą kontaktować się z MGOPS w Dobrej za pośrednictwem poczty elektronicznej  - mgops@dobra24.pl , kontakt telefoniczny pod numerem tel. 632799962 lub osobiście  przy pomocy osoby trzeciej.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny