Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ogłasza konkurs na stanowisko koordynatora Klubu Senior + w Dobrej.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie wyższe

 3. Co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,

 4. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych,

 6. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

 7. Posiadanie nieposzlakowanej opinii,


 

Wymagania dodatkowe:

 1. Zdolności menadżerskie i organizatorskie

 2. Dyspozycyjność,

Zakres zadań i obowiązków na stanowisku koordynatora:

 1. Realizacja zadań i planów działalności Klubu Senior + w Dobrej

 2. Kierowanie bieżącą działalnością ,

 3. Organizacja pracy pracowników i Seniorów,

 4. Koordynowanie spotkań i zajęć dla Seniorów,

 5. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami Seniorów lub rezygnacją z dalszego pobytu w Klubie,

 6. Nadzór i prowadzenie „Klubu Seniora +” w Dobrej

 7. Opracowanie planów pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,

 8. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior+

 9. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubu,

 10. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów,

 11. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb Klubowiczów,

 12. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

 13. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w zależności od potrzeb i działań na rzecz Seniorów,

 14. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+

 15. Prowadzenie działalności finansowej i gospodarczej oraz analizy wykorzystania budżetu,

 16. Wypracowanie standardów usług dotyczących pomocy osobom starszym,

 17. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań kierowanych do Seniorów.

 18. Promocja działań na rzecz osób starszych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1. Wymiar etatu 1/1 wymiaru czasu pracy

2. Miejsce świadczenia pracy; Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej Klub Senior +, pomieszczenia w Centrum Kultury w Dobrej, ul. Dekerta 34

 

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemne zgłoszenie się do konkursu (list motywacyjny)

 2. CV – przebieg pracy zawodowej,

 3. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy

 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania w załączniku)

 5. Własnoręcznie podpisana klauzula dotycząca danych osobowych (druk do pobrania w załączniku)

 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie rekrutacji (druk w załączniku)

 7. Własnoręcznie podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 9. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej, pokój Nr 4 lub przesłać pocztą na adres:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Dobrej, ul. Wiatraki 13, 62-730 Dobra z dopiskiem na kopercie:„Konkurs na stanowisko koordynatora Klubu Senior+ w Dobrejw terminie od dnia 23.12.2019r. do dnia 30.12.2019 do godziny 15.00.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu przesyłki do Ośrodka.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej http://dobra.naszops.pl/bip/ i na tablicy informacyjnej Ośrodka.

 

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne (niezbędne) określone
w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej
i na tablicy ogłoszeń w siedzibie MGOPS po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

 

 

Kierownik MGOPS w Dobrej

/-/ Elżbieta Pawłowska

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 232

Utworzono dnia: 20.12.2019

Dokument wprowadził:
Monika Małecka

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.12.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowisko koordynatora Klubu Senior + w Dobrej

20.12.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika zgoda na przetwarzanie danych kandydatów do pracy

20.12.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika oświadczenie

20.12.2019, Administrator główny:

Dodanie załącznika kwestionariusz osobowy

20.12.2019, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Nabór na stanowisko koordynatora Klubu Senior + w Dobrej